Informacja dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Obowiązek informowania Prezesa UKE o jednostkach organizacyjnych/osobach  reprezentujących przedsiębiorcę oraz przedsiębiorcach telekomunikacyjnych z którymi wspólnie lub w ich imieniu wykonywane są obowiązki określone w art. 179 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Przypomina się, że na mocy art. 179 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), zwanej dalej „ustawą", przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest do wskazania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

  1. jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającej wymagania określone odrębnymi przepisami, uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków, o których mowa w art. 179 ust. 3 ustawy,
  2. przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu realizował zadania i obowiązki, o których mowa w art. 179 ust. 3 ustawy,
  3. przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wspólnie z którym będzie zapewniał warunki dostępu i utrwalania za pomocą tych samych interfejsów.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 209 ust. l pkt 10 ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w art. 210 ustawy.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 24.11.2017 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 15:43