Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. dotycząca kosztu netto za rok 2010

10 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) wydał decyzję w sprawie przyznania dopłaty za rok 2010 (nr DHRT.WIT.7114.3.2017.45) do kosztów świadczonych przez Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”) usług wchodzących w skład usługi powszechnej. 

Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W orzeczeniu tym sąd, w części odmawiającej przyznania dopłaty, podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzji Prezesa UKE z 2012 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz biorąc pod uwagę wiążącą wykładnię sądu, Prezes UKE uznał, że OPL przysługuje dopłata do usług świadczonych w ramach usługi powszechnej, usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów abonentów za rok 2010 w wysokości 12 466 158,92 zł oraz odmówił przyznania dopłaty do kosztów świadczonych przez OPL następujących usług wchodzących w skład usługi powszechnej:

  • usługi przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług;
  • usługi utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w głównej lokalizacji w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
  • usługi połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmującej także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet.

Prezes UKE wydając decyzję wnikliwie przeanalizował wykładnię pojęcia „uzasadnione obciążenie”, wynikającą z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-222/08 – do czego zobowiązywał Prezesa UKE wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapadły w sprawie. Podejmując rozstrzygnięcie Prezes UKE w szczególności wziął pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową OPL, jak również jej udział w rynku telekomunikacyjnym w roku 2010. Przeprowadzona analiza wykazała, że za część usług wchodzących w skład usługi powszechnej OPL powinna przysługiwać dopłata – z uwagi na znaczący koszt związany ze świadczeniem danej usługi i w konsekwencji nieuzasadnione obciążenie OPL oraz brakiem jej komercyjnego charakteru. W pozostałym zakresie, z uwagi na to, że usługi te były świadczone w ramach zwykłej działalności biznesowej, przyznanie takiej dopłaty nie było zasadne.
Rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny oraz stanowi podstawę do wyznaczenia w dalszych decyzjach Prezesa UKE kwoty dopłaty przypadającej na poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Szczegółowe motywy rozstrzygnięcia zostały przedstawione w uzasadnieniu załączonej do komunikatu decyzji.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Klaudia Kieliszczyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Hupało
Data publikacji: 25.04.2019 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 11:32