Rachunkowość regulacyjna 2017

  • Sprawozdanie Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej za rok 2016

    30 sierpnia 2017

    Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), publikuje sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. 

  • Zakończenie audytu regulacyjnego

    29 sierpnia 2017

    Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2016 rok i wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na 2018 r.