Biegły rewident dla Poczty Polskiej S.A.

Prezes UKE powołał biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, rok 2020 oraz rok 2021.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe, mające na celu wybór podmiotu, który zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe*  przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Pocztę Polską S.A. rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, rok 2020 i rok 2021. Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano oceny dwóch złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych zawartych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego, w wyniku czego jedna z nich została zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania konkursowego. Do oceny w drugim etapie postępowania konkursowego została zakwalifikowana oferta złożona wspólnie przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie. Oferta ta w drugim etapie została poddana ocenie pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych wskazanych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona wspólnie przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Aktem z dnia 20 kwietnia 2020 r. znak DRP.WAR.7113.1.2020.1 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, rok 2020 i rok 2021.

*tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewa Marczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 22.04.2020 15:10