Instrukcja Emitel S.A. w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2021

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał w dniu 29 kwietnia 2022 r. decyzję zatwierdzającą Instrukcję w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2021 (Instrukcja Emitel) dla usługi świadczenia transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym oraz usługi świadczenia transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym.

Zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Emitel sporządzi sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej odrębnie dla działalności regulowanych.

Sprawozdania posłużą ocenie majątkowej zysków, strat oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w każdej z wyodrębnionych działalności Emitel, a także stosowania zasady niedyskryminacji. Sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej zostaną poddane badaniu niezależnego biegłego rewidenta pod względem zgodności z przepisami prawa i zatwierdzoną przez Prezesa UKE Instrukcją Emitel.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Załączniki:

  1. Decyzja z 29 kwietnia 2022 r.
  2. Wersja jawna Instrukcji Emitel

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.05.2022 13:00