Postępowanie konkursowe na wybór biegłego rewidenta dla Emitel S.A.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Emitel S.A. rachunkowości regulacyjnej za lata 2021, 2022 i 2023.
 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu wykonania zobowiązania wynikającego z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 576, ze zm., dalej „Pt”), ogłasza postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie rachunkowości regulacyjnej za lata 2021, 2022 i 2023 zgodnie z art. 53 ust. 5 Pt.

  1. Oferty można składać w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – piętro pierwsze, pokój nr 1.37, w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00.
  2. Szczegóły postępowania konkursowego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK), którą można pobrać w siedzibie UKE pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub otrzymać pocztą elektroniczną.

Osobami upoważnionymi ze strony UKE do kontaktów w sprawie postępowania konkursowego są Pan Adam Pawłowski tel. 22 53 49 415, Pani Aldona Gawron tel. 22 53 49 157, e-mail: , .

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 03.03.2022 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2022 10:05