Postępowanie w sprawie uzgodnienia i zatwierdzenia Instrukcji Orange Polska S.A. 

Postępowanie w sprawie uzgodnienia i zatwierdzenia Instrukcji Orange Polska S.A. w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2019 (Instrukcja OPL) .

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał w dniu 26 marca 2020 r. decyzję zatwierdzającą Instrukcję OPL oraz umorzył postępowanie w zakresie uzgodnienia 
i zatwierdzenia Opisu kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego 
w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego na rok 2021 Orange Polska S.A. (Opis LRIC 2021), jako realizacji obowiązku z art. 39 Pt wynikającego z decyzji z dnia 7 października 2014 r. nr DART–SMP–6040-1/14(121).

Umorzenie postępowania w części nastąpiło na skutek wydania w dniu 22 października 2019 r. decyzji nr DR.SMP.6040.2.2019.90 , w której Prezes UKE określił rynek właściwy jako hurtowy rynek usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego. 
Zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją OPL sporządzi sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej odrębnie dla działalności regulowanych. Sprawozdania posłużą ocenie majątkowej zysków, strat oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w każdej z wyodrębnionych działalności OPL, a także stosowania zasady niedyskryminacji.

Sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej, zostaną poddane badaniu niezależnego biegłego rewidenta.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


Załączniki:
1.    Wersja jawna decyzji,
2.    Wersja jawna Instrukcji 2019,
3.    Wersja jawna Załącznika 1 do Instrukcji 2019,
4.    Wersja jawna Opisu Przeszacowania 2019.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Adam Pawłowski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 05.05.2020 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2020 12:49