Prezes UKE zatwierdził instrukcję za 2016r. i opis kalkulacji kosztów na 2018r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał w dn. 30 marca 2017 r. decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok 2016 (Instrukcja 2016) oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2018 (Opis 2018). Koszty bieżące sieci miedzianej i światłowodowej mają szczególne znaczenie dla decyzji inwestycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o budowie sieci wysokich przepływności.

Kupować czy budować?

Informacja o kosztach bieżących sieci NGA1  jest podstawą oceny decyzji inwestycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie budowy sieci wysokich przepływności. Umożliwia podjęcie decyzji „kupować czy budować” i eliminuje efekt powielania elementów infrastruktury, które mogą być współdzielone pomiędzy kilku operatorów lub usług. Wpływa to na przyspieszenie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, co w dalszej perspektywie wzmocni również konkurencyjność usług telekomunikacyjnych.

W trakcie uzgodnień Prezes UKE wzywał OPL do dokonania zmian Instrukcji 2016 i Opisu 2018, do przedstawienia wyjaśnień i poparcia ich kalkulacjami oraz analizami. OPL zgodziła się z propozycjami zmian i modyfikacji dokumentów, w efekcie Prezes UKE zatwierdził uzgodnione i przedstawione przez OPL finalne wersje Instrukcji 2016 i Opisu 2018 bez zmian. 

Kalkulacja OPL zgodna z Opisem 2018

Zatwierdzony Opis 2018 jest zgodny z Zaleceniem Komisji Europejskiej2 i spełnia jego założenia dotyczącew szczególności: wyceny elementów sieci NGA, okresu ekonomicznej użyteczności aktywów, oraz wolumenu łączy abonenckich.

Na jego podstawie OPL sporządzi wyniki kalkulacji kosztu usługi BSA zgodnie z metodą LRIC+3 . Uwzględnione zostaną koszty budowy i utrzymania nowoczesnej i efektywnej sieci zgodnie z ujęciem wyceny środków trwałych według metody kosztów bieżących. Sporządzone przez OPL wyniki kalkulacji kosztów, które zostaną poddane badaniu niezależnego biegłego rewidenta, będą skutecznym i wiarygodnym źródłem informacji o aktualnych kosztach infrastruktury sieciowej efektywnego operatora.

Rachunkowość - źródło informacji

Na podstawie Instrukcji 2016 OPL sporządzi sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej odrębnie dla działalności hurtowej i detalicznej. Dostarczone informacje są kluczem do oceny sytuacji majątkowej i wyników osiągniętych w każdej z wyodrębnionych działalności OPL oraz stosowania w rozliczeniach z innymi operatorami zasady niedyskryminacji.

Instrukcja 2016 i Opis 2018 zatwierdzone decyzją Prezesa UKE zapewnią stabilne i przewidywalne wyniki kalkulacji kosztów usługi BSA.

Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

___
1) ang. Next Generation Access – dostęp nowej generacji

2) Zalecenie Komisji Europejskiej (Zalecenie KE) z dnia 11 września 2013 r. w sprawie jednolitych obowiązków niedyskryminacji i metod kalkulacji kosztów w celu promowania konkurencji i poprawienia otoczenia dla inwestycji w sieci szerokopasmowe. 

3) Metoda długookresowych kosztów przyrostowych wraz z narzutem kosztów wspólnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 06.04.2017 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 10:41