Podpisywanie pism w Departamencie Częstotliwości

I .Dyrektor Departamentu Częstotliwości oraz jego Zastępca upoważnieni są do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących w szczególności:

 1. rezerwacji częstotliwości, z wyłączeniem wydawania decyzji w sprawach rezerwacji częstotliwości obejmujących obszar całego kraju;
 2. pozwoleń radiowych;
 3. dopuszczania czasowego używania urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni;
 4. zezwoleń na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego w celu przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów, związanych z wprowadzaniem nowych technologii;
 5. umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz odmowy udostępnienia informacji publicznej;
 6. warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
 7. wydawania i wymiany świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie:
 1. radiokomunikacyjnej amatorskiej,
 2. radiokomunikacyjnej lotniczej,
 3. radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.

Ponadto Dyrektor Departamentu Częstotliwości oraz jego Zastępca upoważnieni są w szczególności do:

      1. wyznaczania dodatkowych, poza przyjętym harmonogramem, sesji egzaminacyjnych Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie:

 1. radiokomunikacyjnej amatorskiej,
 2. radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej;
 1. międzynarodowego uzgadniania częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych, w zakresie i formie określonej w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, oraz współpracy w tym zakresie z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej i innych państw oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi, przy czym, w odniesieniu do uzgodnień mających strategiczne znaczenie dla gospodarki zasobami częstotliwości, zgodnie z instrukcją Prezesa UKE;
 2. występowania, na podstawie art. 6 Prawa telekomunikacyjnego, do przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów z żądaniem przekazania informacji;
 3. podpisywania pism kierowanych na zewnątrz Urzędu, w tym pism zawierających odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej lub wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem pism zastrzeżonych w regulacjach wewnętrznych do kompetencji Kierownictwa Urzędu;

II. Naczelnik Wydziału Radiofonii i Telewizji jest upoważniony do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku prowadzonych przez Wydział Radiofonii i Telewizji postępowań, dotyczących w szczególności:

 1. wydawania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń radiowych na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych;
 2. dopuszczenia czasowego używania urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni;
 3. rezerwacji częstotliwości

z wyłączeniem:

 1. decyzji odmawiających uwzględnienia złożonego wniosku, w sprawach prowadzonych na wniosek;
 2. decyzji i postanowień po ponownym rozpatrzeniu sprawy;
 3. decyzji i postanowień w sprawach dotyczących rezerwacji częstotliwości;

​Ponadto pracownicy Wydziału Radiofonii i Telewizji upoważnieni są do podpisywania pism i przekazywania do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji postanowień Prezesa UKE w sprawach udzielenia lub zmiany koncesji na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

III. Naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej jest upoważniony do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku prowadzonych postępowań, dotyczących   w szczególności:

 1. wydawania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń radiowych na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych,
 2. dopuszczenia czasowego używania urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni,
 3. wydawania i wymiany świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie:
 1. radiokomunikacyjnej amatorskiej,
 2. radiokomunikacyjnej lotniczej

z wyłączeniem:

 1. decyzji odmawiających uwzględnienia złożonego wniosku, w sprawach prowadzonych na wniosek;
 2. decyzji i postanowień po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

​Ponadto Naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej upoważniony jest do podejmowania czynności i podpisywania oświadczeń związanych z realizacją funkcji krajowego menedżera częstotliwości lotniczych, w tym do bezpośredniej współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz z Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrzne.

IV. Naczelnik Wydziału Sieci Radiokomunikacyjnych jest upoważniony do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku prowadzonych postępowań, dotyczących w szczególności:

 1. wydawania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń radiowych na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych;
 2. dopuszczenia czasowego używania urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni;
 3. rezerwacji częstotliwości;
 4. uzgodnień wewnątrzkrajowych odnośnie wypracowania stanowiska Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach zagranicznych wniosków koordynacyjnych

z wyłączeniem:

 1. decyzji odmawiających uwzględnienia złożonego wniosku, w sprawach prowadzonych na wniosek;
 2. decyzji i postanowień po ponownym rozpatrzeniu sprawy;
 3. decyzji i postanowień w sprawach dotyczących rezerwacji obejmujących obszar całego kraju.

V. Naczelnik Wydziału Służb Stałych Ziemskich i Satelitarnych jest upoważniony do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących w szczególności:

 1. wydawania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń radiowych na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych;
 2. dopuszczenia czasowego używania urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni;
 3. rezerwacji częstotliwości

z wyłączeniem:

 1. decyzji odmawiających uwzględnienia złożonego wniosku, w sprawach prowadzonych na wniosek;
 2. decyzji i postanowień po ponownym rozpatrzeniu sprawy;
 3. decyzji i postanowień w sprawach dotyczących rezerwacji obejmujących obszar całego kraju.

VI. Naczelnik Wydziału Obsługi Administracyjno – Prawnej jest upoważniony do podpisywania pism wydawanych w toku prowadzonych postępowań, dotyczących w szczególności rezerwacji częstotliwości, z wyłączeniem wydawania decyzji i postanowień.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Szymborski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.01.2022 18:01
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2022 15:24