Jak dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru (poniżej znajduje się formularz wniosku oraz wzór jego wypełnienia).

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć:

  • - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy,
  • - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury).

Opłatę skarbową należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
IBAN:  PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT/BIC: CITIPLPX 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wpisowi do rejestru podlega również działalność telekomunikacyjna prowadzona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z państwa członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który czasowo świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi na zasadach określonych odpowiednio w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w przepisach innej umowy regulującej swobodę świadczenia usług (art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne). Z przywołanego przepisu wprost wynika, że przedsiębiorca zagraniczny, który czasowo świadczy usługi telekomunikacyjne na terenie Polski, podlega wpisowi do RPT bezpośrednio, bez konieczności uprzedniego uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

Osoby zagraniczne z państw członkowskich (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: "Uzu") mogą co do zasady prowadzić działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy tzn. po uzyskaniu wpisu do CEIDG lub KRS. Zatem warunkiem uzyskania wpisu do RPT jest uprzednia rejestracja wybranej formy prowadzenia działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Uzu osoby zagraniczne (inne niż wymienione w ust. 1 i 2 Uzu) mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Gdzie składać wnioski?

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Karolina Melon
Data publikacji: 01.12.2017 16:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021 13:56