Jak rozpocząć działalność telekomunikacyjną

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a przedmiotem wniosku o wpis do rejestru może być działalność telekomunikacyjna polegająca na:

 1. dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych
  (oznacza: przygotowywanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwienie dostępu telekomunikacyjnego);
 2. świadczeniu usług telekomunikacyjnych
  (oznacza: wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci  innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek  usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług);
 3. świadczeniu usług towarzyszących
  (usługi towarzyszące oznaczają: usługi związane z siecią lub usługami telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub usług, lub które mogą służyć do tego celu, i obejmują między innymi systemy translacji numerów lub systemy o równoważnych funkcjach, systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach, jak również inne usługi, takie jak usługi identyfikacji, lokalizacji oraz sygnalizowania obecności).

Przed rozpoczęciem działalności telekomunikacyjnej należy:

 1. zarejestrować działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 2. złożyć wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Wpisowi do rejestru podlega również działalność telekomunikacyjna prowadzona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z państwa członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który czasowo świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi na zasadach określonych odpowiednio w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w przepisach innej umowy regulującej swobodę świadczenia usług (art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne). Z przywołanego przepisu wprost wynika, że przedsiębiorca zagraniczny, który czasowo świadczy usługi telekomunikacyjne na terenie Polski, podlega wpisowi do RPT bezpośrednio, bez konieczności uprzedniego uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

Osoby zagraniczne z państw członkowskich (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: "Uzu") mogą co do zasady prowadzić działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy tzn. po uzyskaniu wpisu do CEIDG lub KRS. Zatem warunkiem uzyskania wpisu do RPT jest uprzednia rejestracja wybranej formy prowadzenia działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Uzu osoby zagraniczne (inne niż wymienione w ust. 1 i 2 Uzu) mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z oświadczeniem.

Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu wniosku (a od dnia wpływu wniosku do Urzędu upłynęło 14 dni) wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru przed upływem 7 dni od dnia jego wpływu do Urzędu.

Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianach we wpisie z urzędu nie podlega opłacie skarbowej.

Pytania i wątpliwości w sprawie rejestru

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Ewelina Siejak
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 18.10.2019 15:37
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2019 15:37