Konkurs na badanie rocznego sprawozdania rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznego sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. z siedzibą
w Warszawie za lata 2018, 2019 i 2020

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu wykonania zobowiązania wynikającego z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 dalej „Pt”), ogłasza postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie rachunkowości regulacyjnej za lata 2018, 2019 i 2020 zgodnie z art. 53 ust. 5 Pt.

1. Oferty można składać w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – piętro pierwsze, pokój nr 1.37, w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godz.  10:00.

2. Szczegóły postępowania konkursowego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK), którą można pobrać w siedzibie UKE pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub otrzymać  pocztą elektroniczną.

3. Osobami upoważnionymi ze strony UKE do kontaktów w sprawie postępowania konkursowego są Pan Adam Pawłowski tel. 22 53 49 415, Pani Aldona Gawron tel. 22 53 49 157, e-mail: ,      .

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 05.12.2018 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2018 13:57