Powołanie niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Pocztę Polska S.A.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację przedłożonych przez Pocztę Polska S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2020. W postępowaniu tym wpłynęła jedna oferta, złożona wspólnie przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonej oferty pod względem spełnienia wymagań formalnych zawartych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego, w wyniku czego oferta ta została zakwalifikowana do drugiego etapu. W drugim etapie oferta została poddana ocenie pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych wskazanych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania oferta została wybrana.

Aktem z dnia 17 września 2021 r. znak: DRP.WOR.7114.3.2021.14 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych przez Pocztę Polska S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych 
i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2020.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.09.2021 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2021 14:15