Konsultacje dot. przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i poz. 2201), zwanej dalej „PT”, ogłasza się, co następuje:

  1. Z dniem 15 stycznia 2018 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.

Rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości do dnia 31 maja 2033 r.

Rezerwacja będzie uprawniała do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, z wyjątkiem zakresów częstotliwości 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz na obszarach wskazanych w tabeli nr 1 w kolumnie „obszar”. W przypadku zakresów częstotliwości 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości będzie uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości na danym obszarze od dnia wskazanego w tabeli nr 1 w kolumnie „rozpoczęcie wykorzystywania”, z zastrzeżeniem wskazanym w przypisie nr 1.

Tabela 1. Zestawienie obszarów, na których termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości z zakresów częstotliwości 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz jest inny niż dzień doręczenia rezerwacji

lp. rozpoczęcie wykorzystywania obszar1
1. 1 czerwca 2018 r. Obszar nr 1
2. 1 października 2018 r. Obszar nr 2
3. 2 października 2018 r. Obszar nr 3
4. 26 stycznia 2020 r. Obszar nr 4
5. 1 maja 2020 r. Obszar nr 5
6. 1 stycznia 2021 r. Obszar nr 6
7. 2 lipca 2021 r. Obszar nr 7
8. 12 kwietnia 2024 r. Obszar nr 8
9. 1 grudnia 2024 r. Obszar nr 9
10. 1 czerwca 2025 r. Obszar nr 10
11. 16 grudnia 2025 r. Obszar nr 11
12. 29 grudnia 2025 r. Obszar nr 12
13. 17 marca 2026 r. Obszar nr 13
14. 1 lutego 2027 r. Obszar nr 14

 

  1. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:
  • o przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej;
  • - dokumentacji przetargowej na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.

 

  1. Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „BIP UKE”).

 

  1. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godzinach 8:15-16:15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w formie pisemnej, z dopiskiem:

„Stanowisko dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa"
oraz elektronicznie na adres e-mail: .

  1. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 PT:
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
  • na stronie BIP UKE.

 

1Gminy wchodzące w skład poszczególnych obszarów wskazano w Załączniku nr 1 „Zestawienie obszarów z terminem rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości z zakresów 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz innym niż dzień doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości”. Terminy rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości z zakresów 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz na obszarach wskazanych w tabeli nr 1 zostaną określone w decyzji rezerwacyjnej, w oparciu o ustalone na dzień wydania rezerwacji daty, od których możliwe będzie rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości na tych obszarach. W każdym przypadku termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości ustalony dla danego obszaru przypadnie nie wcześniej niż na dzień doręczenia decyzji rezerwacyjnej i nie później niż na dzień wskazany w tabeli nr 1, o ile dzień ten przypadnie po dniu doręczenia decyzji rezerwacyjnej. W przypadku, gdy decyzja rezerwacyjna zostanie wydana po dniu wskazanym w tabeli nr 1, częstotliwości z zakresów 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz na tym obszarze będą mogły być wykorzystywane od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.01.2018 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:23