Odmowa uzgodnienia projektu decyzji Starosty Buskiego GKN.6853.1.45.2020

Prezes UKE zawiadamia o odmowie uzgodnienia, postanowieniem z 16 lipca 2021 r. znak: DT.WOT.6171.46.2021.11 projektu decyzji administracyjnej znak: GKN.6853.1.45.2020, przedłożonej przez Starostę Buskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o odmowie uzgodnienia postanowieniem z dnia 16 lipca 2021 r. znak: DT.WOT.6171.46.2021.11 projektu decyzji administracyjnej znak: GKN.6853.1.45.2020, przedłożonej przez Starostę Buskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gminie Wiślica: w obrębie Gorysławice oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 871, 979, w obrębie Kobylniki oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1365, 322, 326, 395, 621, w obrębie Sielec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118, w obrębie Skorocice oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1049, 15, 393, 394, 47/2, 634, w obrębie Szczytniki oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 831 oraz 847, poprzez udzielenie inwestorowi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie istniejącej linii energetycznej 15kV relacji GPZ Wełecz - RS Korczyn, według lokalizacji opisanej na załączniku nr 1 dołączonym do przedmiotowego projektu decyzji. 

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 16 lipca 2021 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.07.2021 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2021 15:39