Stwierdzenie nieważności postanowienia Prezesa UKE z dnia 17 kwietnia 2023 r. nr DT.WOT.6171.22.2023.21

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.  poz. 775, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o stwierdzeniu, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2023 r. nr DT.WOT.6171.22.2023.69, nieważności postanowienia z dnia 17 kwietnia 2023 r. nr DT.WOT.6171.22.2023.21, którym Prezes UKE uzgodnił, w zakresie urządzeń łączności publicznej, projekt decyzji administracyjnej Starosty Koneckiego znak: GN.6853.27.2022, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych  w obrębie Wielka Wieś, gmina Stąporków, oznaczonych w ewidencji gruntów numerem działki: 178 oraz 179, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. budowę kabla światłowodowego umieszczonego w kanalizacji kablowej składającej się z rur HDPE 4xØ14/10 mm, według miejsca i lokalizacji oznaczonych na załącznikach graficznych, stanowiących integralną część projektu decyzji.

Zgodnie z art. 158 § 1 k.p.a. w związku z art. 126 k.p.a. rozstrzygnięcie w sprawie nieważności postanowienia następuje w drodze postanowienia. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność postanowienia, które zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa lub zostało skierowane do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 2 i 4 k.p.a.), w niniejszej sprawie do osoby zmarłej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 3 sierpnia 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.08.2023 09:00
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2023 09:03