Stwierdzenie nieważności postanowienia Prezesa UKE z dnia 23 czerwca 2022 r. nr DT.WOT.6171.119.2022.6

Prezes UKE zawiadamia o stwierdzeniu nieważności postanowienia z dnia 23 czerwca 2022 r. nr DT.WOT.6171.119.2022.6, dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji administracyjnej Starosty Łukowskiego znak: G.6821.28.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.  poz. 775, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o stwierdzeniu, postanowieniem z dnia 31 lipca 2023 r. nr DT.WOT.6171.119.2022.29, nieważności postanowienia z dnia 23 czerwca 2022 r. nr DT.WOT.6171.119.2022.6, którym Prezes UKE uzgodnił, w zakresie urządzeń łączności publicznej, projekt decyzji administracyjnej Starosty Łukowskiego znak: G.6821.28.2021,ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnympołożonej w obrębie geodezyjnym Niedźwiadka, gmina Stanin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 93, poprzez udzielenie zezwolenia FIBEE I sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie na realizację inwestycji polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń łączności publicznej, tj. kanalizacji kablowej, składającej się z wiązki mikrorurek 4xØ14/10 mm wraz z telekomunikacyjną linią kablową, zgodnie z załącznikiem mapowym, w ramach projektu pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w podregionie puławskim część A”. 

Zgodnie z art. 158 § 1 k.p.a. w związku z art. 126 k.p.a. rozstrzygnięcie w sprawie nieważności postanowienia następuje w drodze postanowienia. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność postanowienia, które zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa lub zostało skierowane do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 2 i 4 k.p.a.), w niniejszej sprawie do osoby zmarłej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 1 sierpnia 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.08.2023 13:05