Stwierdzenie nieważności postanowienia Prezesa UKE z dnia 26 października 2021 r. nr DT.WOT.6171.97.2021.12

Stwierdzenie nieważności postanowienia Prezesa UKE z dnia 26 października 2021 r. nr DT.WOT.6171.97.2021.12

Prezes UKE zawiadamia o stwierdzeniu nieważności postanowienia z 26 października 2021 r. nr DT.WOT.6171.97.2021.12, dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji administracyjnej Starosty Nowomiejskiego znak: GK.6853.8.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o stwierdzeniu, postanowieniem z dnia 7 lutego 2022 r. nr DT.WOT.6171.97.2021.28, nieważności postanowienia z dnia 26 października 2021 r. nr DT.WOT.6171.97.2021.12, którym Prezes UKE uzgodnił, w zakresie urządzeń łączności publicznej, projekt decyzji administracyjnej Starosty Nowomiejskiego znak: GK.6853.8.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Montowo, gmina Grodziczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64/54 o powierzchni 0,0488 ha, poprzez zezwolenie NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej, tj. kanalizacji telekomunikacyjnej 4xØ14/10 mm wraz  z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS 24J, zgodnie z załącznikiem mapowym do projektu decyzji.

Zgodnie z art. 158 § 1 k.p.a. w związku z art. 126 k.p.a. rozstrzygnięcie w sprawie nieważności postanowienia następuje w drodze postanowienia. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność postanowienia, które zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa lub zostało skierowane do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 2 i 4 k.p.a.), w niniejszej sprawie do osoby zmarłej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 7 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.02.2022 13:05