Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Buskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: „k.p.a.”), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r., znak: DT.WOT.6171.102.2019.5 projektu decyzji administracyjnej znak:GKN.6853.1.18.2019, przedłożonej przez Starostę Buskiego, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 13 Parchocin, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej jako działka nr 162 o pow. 0,60 ha, zwanej dalej „Nieruchomością”, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci umieszczenia projektowanego kabla linii napowietrznej światłowodowej typu ADSS o długości ok. 25 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej oraz na projektowanym słupie SŻT-8,5 (o wysokości 8,5 m), zlokalizowanym w odległości ok. 2,15 m od granicy Nieruchomości z pasem drogowym, oznaczonym jako działka 192, w pasie o szerokości 3 m (liczonej po 1,5 m po każdej stronie linii), co łącznie stanowi powierzchnię ok. 75 m2.
 
Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, dalej: „u.g.n.”) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 2 marca 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 02.03.2020 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020 10:20