Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Myszkowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2022 r., znak: DT.WOT.6171.169.2021.8, projektu decyzji administracyjnej Starosty Myszkowskiego, znak: GM.6821.1.33.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735
z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2022 r., znak: DT.WOT.6171.169.2021.8 projektu decyzji administracyjnej Starosty Myszkowskiego, znak: GM.6821.1.33.2021 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Koziegłowy, obszar wiejski obręb Lgota Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 1021/1 o pow. 0,0059 ha, poprzez udzielenie FIBEE I Sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości kabla światłowodowego ADSS o pojemności 12J w rurze ochronnej RHDPE Ø40/37 mm.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm., dalej „u.g.n.”) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.
 

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.


Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.
 

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 29 kwietnia 2022 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 29.04.2022 15:30