Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.37.2022

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 29 listopada 2022 r. znak: DT.WOT.6171.240.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.37.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000 z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 29 listopada 2022 r. znak: DT.WOT.6171.240.2022.4 projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.37.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2768, położonej w obrębie Huta Stara- jednostka ewidencyjna Harasiuki, poprzez zezwolenie MEDIA-SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie na budowę nadziemnej linii kablowej światłowodowej, polegającej na podwieszeniu kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, zgodnie z trasą oznaczoną na mapie do celów prawnych, stanowiącej załącznik graficzny do projektu decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”), starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.11.2022 13:15