Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostródzkiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 14 września 2020 r., znak: DT.WOT.6171.124.2020.11, projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.1.17.2019.MI przedłożonej przez Starostę Ostródzkiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”), zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 14 września 2020 r., DT.WOT.6171.124.2020.11, projektu decyzji administracyjnej, znak: GN.6853.1.17.2019.MI, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Chojnik, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 445, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykonanie prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu na Nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego ADSS 24J oraz ADSS 12J na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz ułożeniu, 
kanalizacji kablowej składającej się z 2xHDPE Ø40/3,7mm wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS 24J, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część projektu decyzji.
Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 14 września 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 14.09.2020 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2020 11:15