Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Płockiego GGN-II.6821.12.2020 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 10 marca 2021 r. znak: DT.WOT.6171.211.2020.14, projektu decyzji administracyjnej znak: GGN-II.6821.12.2020, przedłożonej przez Starostę Płockiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 10 marca 2021 r. znak: DT.WOT.6171.211.2020.14 projektu decyzji administracyjnej znak: GGN-II.6821.12.2020, przedłożonej przez Starostę Płockiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr 231 o pow. 0,02 ha, nr 234 o pow. 1,64 ha, nr 240/2 o pow. 0,04 ha i nr 250/2 o pow. 0,10 ha, położonej w obrębie Zaździerz, gmina Łąck, w celu realizacji przez NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie inwestycji, polegającej na założeniu i przeprowadzeniu na ww. nieruchomościach przewodów i urządzeń łączności publicznej, tj. nadziemnej telekomunikacyjnej linii kablowej umieszczonej na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej, w postaci kabli światłowodowych ADSS o średnicy do 15 mm oraz ułożeniu kanalizacji kablowej, w postaci pakietu mikrorur DB Ø14/10 mm, zabezpieczonych na przejściach bezwykopowo lub zbliżeniach do sieci obcych za pomocą rur osłonowych HDPEp Ø110/6,3 mm.

 

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

 

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

 

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 11 marca 2021 r.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 11.03.2021 07:15
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021 09:26