Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Sierpeckiego G.6821.13.2020 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z dnia 14 maja 2021 r. znak: DT.WOT.6171.290.2020.17, projektu decyzji administracyjnej znak: G.6821.13.2020, przedłożonej przez Starostę Sierpeckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.


Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 14 maja 2021 r. znak: DT.WOT.6171.290.2020.17 projektu decyzji administracyjnej znak: G.6821.13.2020, przedłożonej przez Starostę Sierpeckiego, w sprawie ograniczenia na rzecz NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Goleszyn, gmina Sierpc, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych 126 i 159, celem założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. podwieszenia dwóch kabli światłowodowych ADSS na istniejącej podbudowie słupowej należącej do Energa Operator S.A. i projektowanej podbudowie słupowej SŻT-7 oraz kanalizacji kablowej, składającej się z dwóch rur HDPE Ø40/3,7 mm umieszczonych częściowo w rurze osłonowej HDPE Ø110/6,3 mm, wraz z kablem światłowodowym, a także słupa telekomunikacyjnego SŻT-7.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 14 maja 2021 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 14.05.2021 23:15