Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Sierpeckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r., znak: DT.WOT.6171.112.2021.7, projektu decyzji administracyjnej Starosty Sierpeckiego, znak: G.6821.3.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735
z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r., znak: DT.WOT.6171.112.2021.7, projektu decyzji administracyjnej Starosty Sierpeckiego znak: G.6821.3.2021 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gozdowo, gmina Gozdowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 218, w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej, tj.:

- na posadowienie dwóch słupów telekomunikacyjnych typu SŻT-7, o wymiarach 0,15 m x 0,22 m x 7 m;

-na przewieszenie na odcinku 45,38 m kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii należącej do ENERGA Operator S.A. oraz na telekomunikacyjnej podbudowie słupowej 7 m;

-na przewieszenie na odcinku 9,1 m kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii należącej do ENERGA Operator S.A.;

-na ułożenie na długości 45,82 m, na głębokości około 0,8 m kanalizacji kablowej składającej się z 2 x rury HDPE ø40/3,7 mm wraz z kablem światłowodowym umieszczonym na odcinku 11,98 m w rurze osłonowej ø110/6,3 mm;

zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część projektu decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 17 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Skarbek-Mularewicz
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 17.11.2021 12:55