Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Sierpeckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 18 maja 2023 r. znak: DT.WOT.6171.14.2023.6, projektu decyzji administracyjnej Starosty Sierpeckiego znak: G.6821.33.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.  poz. 775, dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 18 maja 2023 r. znak: DT.WOT.6171.14.2023.6 projektu decyzji administracyjnej Starosty Sierpeckiego znak: G.6821.33.2022, w sprawie ograniczenia, na rzecz NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Antoniewo, gmina Gozdowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 53/1, celem założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej, tj. kanalizacji kablowej, składającej się z pakietu mikrorurek 4xØ14/10 mm wraz z kablem światłowodowym, umieszczonej miejscowo w rurze osłonowej 1xHDPEØ75 mm oraz podwieszenia kabla światłowodowego ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia należącej do Energa Operator S.A.

 

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, dalej: „u.g.n.”), starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

 

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

 

Udostępnienie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 19 maja 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 19.05.2023 07:35