Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.12.2022

Prezes UKE zawiadamia o wydaniu postanowienia z 23 stycznia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.322.2022.6, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji administracyjnej Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.12.2022, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 23 stycznia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.322.2022.6 projektu decyzji administracyjnej Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.12.2022, w części dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Żupawa, gmina Grębów, oznaczonej jako działka nr 64/1 o pow. 10,69 ha, poprzez zezwolenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na wybudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej, będącej elementem infrastruktury transportowej, kolejowej, w postaci kanalizacji kablowej składającej się z 4xRHDPE Ø40/3,7 mm, zabezpieczonej na długości 81,0 m rurą osłonową HDPE Ø160/9,1 mm oraz 3 studni kablowych, wykonywanej w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, Część I”, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część projektu decyzji oraz odmowie uzgodnienia ww. projektu decyzji, w części dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości, w celu wykonywania prac remontowych, modernizacyjnych oraz prac związanych z rozbudową (przebudową) przedmiotowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”), starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 24 stycznia 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.01.2023 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2023 10:59