Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Włoszczowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r., znak: DT.WOT.6171.30.2020.5 projektu decyzji administracyjnej znak: GKN.6852.2.7.2019.IŚ, przedłożonej przez Starostę Włoszczowskiego przy piśmie z dnia 17 stycznia 2020 r., ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 392, położonej w obrębie ewidencyjnym Skociszewy, w gminie Radków, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji kablowej składającej się z dwóch rur RHDPEp 40/3,7 na długości ok. 2,91 m, w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część projektu decyzji. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dotyczy pasa o szerokości 3 m i powierzchni ok. 8,75 m2.
 
Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zwanej dalej: u.g.n.) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.
 
Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.
 
Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.
 
Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 24 marca 2020 r.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 24.03.2020 09:10