Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Wrzesińskiego NG.6821.36.2021 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 28 października 2021 r. znak: DT.WOT.6171.77.2021.9 projektu decyzji administracyjnej Starosty Wrzesińskiego znak: NG.6821.36.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 28 października 2021 r. znak: DT.WOT.6171.77.2021.9 projektu decyzji administracyjnej Starosty Wrzesińskiego znak: NG.6821.36.2021, w sprawie ograniczenia, na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sokołowo, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 325 o powierzchni 0,3293 ha, poprzez zezwolenie na wykonanie prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń łączności publicznej, tj. budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 4xRHDPE Ø40/3,7 mm wzdłuż linii kolejowej nr 281 na odcinku od km. 136.310 do km. 160.056 (relacji Września –Gniezno), umieszczonej w rurze przepustowej RHDPEp Ø125/7,1 mm, wykonanej metodą przewiertu sterowanego, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część projektu decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, dalej: „u.g.n.”) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 29 października 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.10.2021 13:00