Zawiadomienie w postępowaniu dotyczącym uzgodnienia projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.22.2020

Prezes UKE zawiadamia o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.22.2020 oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 131 k.p.a. zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2021 r. do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, wpłynął wniosek KOBA sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zwanej dalej „KOBA”, z dnia 21 czerwca 2021 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem Postanowienia z dnia 14 czerwca 2021 r. nr DT.WOT.6171.195.2020.28, którym Prezes UKE odmówił uzgodnienia, w zakresie urządzeń łączności publicznej, projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.22.2020, w części dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 538 o pow. 0,25 ha, poprzez zezwolenie KOBA na eksploatację i konserwację telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej nad ww. nieruchomością, na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część projektu decyzji.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie w terminie 21 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.07.2021 12:05