Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie unieważnienia postanowienia Prezesa UKE z dnia 10 listopada 2020 r. nr DT.WOT.6171.104.20

Prezes UKE zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia z 10 listopada 2020 r. nr DT.WOT.6171.104.2020.52

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 61§ 4 k.p.a. oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „u.g.n.”, zawiadamia o wszczęciu z urzędu w dniu 9 grudnia 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności Postanowienia z dnia 10 listopada 2020 r. nr DT.WOT.6171.104.2020.52, dotyczącego uzgodnienia, na podstawie art. 106 § 5 k.p.a. w związku z art. 124 ust. 1b u.g.n., w związku z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.), projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ, ze względu na rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), skierowanie postanowienia do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.) - w niniejszej sprawie do osoby zmarłej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 16 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.12.2020 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2020 10:32