Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ

Prezes UKE zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 § 1 w związku z art. 49a oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej k.p.a, zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ, odmawiającej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 724/75 o powierzchni 0,6972 ha, obr. ewid. 303S, położonej w Gdańsku, poprzez udzielenie P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na umieszczenie na dachu budynku znajdującego się na Nieruchomości (ul. Krzemowa 6) stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z doprowadzeniem do niej zasilania.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 8 września 2021 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.09.2021 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 12:32