Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi

Prezes UKE zawiadamia o możliwości ostatecznego wypowiedzenia się co do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi znak: DM-DMXVII.6853.15.2019.PW oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” i art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia o możliwości ostatecznego zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, znak: DM-DMXVII.6853.15.2019.PW, przedłożonej przy piśmie z dnia 23 stycznia 2020 r., znak: DM-DM-XVII.6853.15.2019.PW, zmienionej przy piśmie z dnia 28 maja 2020 r., znak: DM-DM-XVII.6853.15.2019.PW, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-23 jako działka nr 1/14, poprzez zezwolenie TOYA Sp. z o.o. na zajęcie części ww. nieruchomości w celu realizacji inwestycji związanej z budową rurociągu światłowodowego Ø40 wraz z przyłączami Ø32 i kablem światłowodowym, 2 studniami teletechnicznymi SKR-1 (1,1 m x 0,7 m), 3 studniami teletechnicznymi SK-1 (0,5 m x 0,5 m), 5 przełącznicami słupkowymi (0,4 m x 0,35 m, x 0,7 m) oraz zastosowaniem pod wjazdami, drogami i przeszkodami terenowymi rur osłonowych RHDPE Ø70/4,0.
Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 4 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.06.2020 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2020 13:18