Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca znak: WGN.II.6853.1.3.2022.SM

Prezes UKE zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca znak: WGN.II.6853.1.3.2022.SM oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

 

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 10 § 1 i art. 36 k.p.a. zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca znak: WGN.II.6853.1.3.2022.SM, w sprawie zezwolenia P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zajęcie części powierzchni dachowej budynku usytuowanego w Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 25 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3457, obręb 0011 – Sosnowiec, poprzez umieszczenie na dachu ww. budynku urządzeń łączności publicznej, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część projektu decyzji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 22 grudnia 2022 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.12.2022 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2023 09:33