Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca znak: WGN.II.6853.1.3.2022.SM

Prezes UKE zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca znak: WGN.II.6853.1.3.2022.SM.

 

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 36 k.p.a. zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca znak: WGN.II.6853.1.3.2022.SM, w sprawie zezwolenia P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zajęcie części powierzchni dachowej budynku usytuowanego w Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 25 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3457, obręb 0011 – Sosnowiec, poprzez umieszczenie na dachu ww. budynku urządzeń łączności publicznej, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część projektu decyzji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 3 lutego 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 03.02.2023 11:40