Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Bartoszyckiego znak: GGN.6821.6.2020.WW

Prezes UKE zawiadamia o możliwości ostatecznego wypowiedzenia się co do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Bartoszyckiego znak: GGN.6821.6.2020.WW oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 49a k.p.a., art. 10 § 1 k.p.a. i art. 36 k.p.a., zawiadamia o możliwości ostatecznego zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Bartoszyckiego znak: GGN.6821.6.2020.WW, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie Falczewo, gmina Bartoszyce, oznaczonej jako działka nr 21/5, o powierzchni 3,4900 ha, przez zezwolenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci podwieszenia kabli światłowodowych o łącznej długości 274,0 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 41,5 m z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym oraz mikrokablem światłowodowym.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 29 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.04.2021 07:20