Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ełckiego znak: GN.6853.3.2020

Prezes UKE, na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” i art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia o możliwości ostatecznego zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ełckiego, znak: GN.6853.3.2020, przedłożonej przy piśmie z dnia 7 września 2020 r., znak: GN.6853.3.2020, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 337 m (tj. 5 studni kablowych SKR-1, rurociąg HDPE Ø40 mm, HDPE Ø75 mm, pakiety mikrorurek Ø 14/10 mm + 2FO) z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS 12J.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 8 września 2020 r.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 08.09.2020 12:30