Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.84.2019

Prezes UKE informuje o możliwości zapoznania się ze materiałem dowodowym, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.84.2019.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 § 1 w związku z art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.”, informuje o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.84.2019, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 32/116 o pow. 1,0648 ha, położonej w obrębie Kamieniec, gmina Susz, powiat iławski, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na podwieszenie kabli światłowodowych ADSS 2J, ADSS 24J oraz ADSS 48J, na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz ułożeniu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS 12J, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym upłynęło 14 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.
Na podstawie art. 36 k.p.a., Prezes UKE informuje także, że przedmiotowa sprawa, z uwagi na skomplikowany charakter, załatwiona zostanie do dnia 29 czerwca 2021 r. 
Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 21 maja 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.05.2021 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2021 14:40