Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.92.2019

Prezes UKE, na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), zawiadamia Zbigniewa Krakowiaka o możliwości ostatecznego zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.92.201, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2/6 o powierzchni 0,5723 ha, położonej w obrębie Piotrkowo, gmina Susz, powiat iławski, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 68 m z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS12J.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 29 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 29.04.2021 09:45