Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Kętrzyńskiego znak: GKN-N.6821.7.13.2019

Prezes UKE, na podstawie art. 49 §1w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Kętrzyńskiego, znak: GKN-N.6821.7.13.2019, w sprawie ograniczenia na rzecz NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/2, położonej w obrębie Bykowo, gmina Korsze, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości, na długości 35 m, przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci mikrokanalizacji kablowej 4x Ø14/10 mm, umieszczonej częściowo w rurze osłonowej HDPE Ø75/4,5 mm wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS 24J, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część projektu decyzji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 14 października 2020 r.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 14.10.2020 14:55