Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Kieleckiego znak: GN-I.6821.1.7.2019.AG

Prezes UKE zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Kieleckiego znak: GN-I.6821.1.7.2019.AG

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), zawiadamia Dorotę Bożenę Guriew o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Kieleckiego, znak: GN-I.6821.1.7.2019.AG, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0005 Grzymałków gmina Mniów jako działka nr 124, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji liniowej polegającej na umieszczeniu na ww. nieruchomości napowietrznego kabla światłowodowego o długości 21,5 m na istniejącej podbudowie słupowej linii eNN oraz kabla ziemnego o długości 0,7 m umieszczonego w rurociągu kablowym 2xHDPE Ø40/3,7 mm.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 29 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.06.2021 09:50