Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Lipnowskiego znak: GN.6852.3.2022

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 36 k.p.a. zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Lipnowskiego znak: GN.6852.3.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 8 miasta Lipna, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1869/14, w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. kanalizacji kablowej wraz z kablem światłowodowym oraz czterech słupków światłowodowych typu SUS-PH-24, zgodnie z załącznikami mapowymi nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część projektu decyzji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 21 marca 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 21.03.2023 14:00