Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Olsztyńskiego znak: GN-III.6821.19.2021

Prezes UKE informuje o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Olsztyńskiego znak: GN-III.6821.19.2021

Prezes UKE, na podstawie art. 49 § 1 w związku z art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.”, informuje o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Olsztyńskiego znak: GN-III.6821.19.2021, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sząbruk, gmina Gietrzwałd, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 127/25 o powierzchni 0,0514 ha oraz nr 127/26 o powierzchni 0,2810 ha, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 17 września 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.09.2021 15:30