Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego

W związku z prowadzonym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „Prezesem UKE”, postępowaniem administracyjnym w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ oraz niemożnością ustalenia aktualnego adresu zamieszkania Kazimierza Wajdy, udostępniam, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm., dalej „k.p.a.”) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), zawiadomienie Prezesa UKE z dnia 19 sierpnia 2020 r. znak: DT.WOT.6171.104.2020.8, przy niniejszym piśmie.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 13 października 2020 r.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 13.10.2020 15:55