Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ

 

Prezes UKE zawiadamia o możliwości ostatecznego wypowiedzenia się co do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” i art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), zawiadamia Aleksandrę Kulińską, Kazimierza Wajdę, Krystynę Czepelka, Danutę Wajdę, Wiesława Wajdę oraz Grażynę Zięba o możliwości ostatecznego zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ, ograniczającej na rzecz NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bałcyny, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/22 o pow. 0,0686 ha, poprzez zezwolenie na wykonanie prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego HFCL AERIAL DROP ADSS 24J o długości 43 m oraz ADSS 12J o długości 5 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz kanalizacji kablowej w postaci rurociągu 2xHDPE40/3,7 mm o długości 5 m, wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym HFCL AERIAL DROP ADSS 12J, a także podwieszeniu na istniejącym słupie linii elektroenergetycznej wspornika słupowego, mufy, stelaża zapasu, kompletu zawiesi i haków do kabli napowietrznych, taśm stalowych oraz innych materiałów instalacyjnych, które mogą okazać się niezbędne podczas montażu.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 26 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 26.04.2021 13:25