Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Stargardzkiego znak: NN.II.6853.24.4.2020.ŁW2

Prezes UKE zawiadamia o możliwości ostatecznego wypowiedzenia się co do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Stargardzkiego znak: NN.II.6853.24.4.2020.ŁW2 oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 10 § 1 i art. 36 k.p.a. zawiadamia o możliwości ostatecznego zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Stargardzkiego znak: NN.II.6853.24.4.2020.ŁW2, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki nr 22 o powierzchni 0,2203 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2, miasta Suchań, poprzez udzielenie zezwolenia na eksploatację i konserwację obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej znajdujących się na nieruchomości, zgodnie z projektem instalacji internetowej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 24 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.06.2021 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2021 10:40