Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Szczycieńskiego znak: GG.6821.21.2020

Prezes UKE, na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” i art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), zawiadamia Kazimierza Mirotę i Stefana Mirotę o możliwości ostatecznego zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Szczycieńskiego, znak: GG.6821.21.2020, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie Narajty, gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 90, o powierzchni 0,48 ha, poprzez zezwolenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego ADSS 24J o długości 3,0 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz ułożenia kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 1,0 m w postaci rurociągu kablowego 2xHDPE Ø40 mm wraz z zaciągniętym do niej kablem ADSS 24J.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 21 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 21.04.2021 16:20