Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Szczycieńskiego znak: GG.6821.32.2020

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), zawiadamia Halinę Gutowską o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Szczycieńskiego, znak: GG.6821.32.2020, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jedwabno, gmina Jedwabno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/81, o powierzchni 0,2014ha, poprzez zezwolenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego ADSS24J o długości 11,00 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz ułożenia kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 0,3 m, w postaci rurociągu 1xHDPE Ø40 mm wraz z umieszczonym w nim pakietem mikrorurek 4xØ14/10 mm oraz kablem światłowodowym ADSS 24J.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 21 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 21.04.2021 09:40