Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE w Warszawie

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawierają załączniki do tej informacji.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2259. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.).

1) Jednostkami zainteresowanymi otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionymi w załącznikach mogą być:
a) jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe osoby prawne, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz inne jednostki wymienione w § 1 w/w Rozporządzenia tj.: organy administracji publicznej, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje gospodarki budżetowej (forma zbycia: nieodpłatne przekazanie lub darowizna);
b) w dalszej kolejności majątek może być przekazany na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych (forma zbycia: darowizna).
2)  Jednostki zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
e) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym 
w umowie,
f) telefon kontaktowy.
g) statut.
Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać do dnia 11.03.2022 r. do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01211 Warszawa.
Dokumenty można składać osobiście, pocztą i drogą elektroniczną.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego UKE odbywa się poprzez:
1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową, 
2. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Białek
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 25.02.2022 14:40