Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE w Warszawie

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE – Maski przeciwgazowe filtracyjne po terminie używalności bez funkcji ochronnych z przeznaczeniem do celów szkoleniowych.

Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane przekazaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania lub instytucje i jednostki organizacyjne zainteresowane przekazaniem w formie darowizny powinny złożyć pisemne wnioski do Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 21 marca 2018 r. 

Wniosek o przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz instytucji gospodarki budżetowej należy złożyć za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcje organu założycielskiego.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

  1. Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające w szczególności:
  1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
  1. Jednostki zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające w szczególności:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki;
  2. statut;
  3. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  4. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  5. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 06.03.2018 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 12:40